Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

8070 b24c 500
Reposted fromdeviate deviate viadobby dobby
4663 5c68
Reposted fromhajskul hajskul viadobby dobby
0464 9a29 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viadobby dobby
Reposted fromtwice twice viadobby dobby
6843 73a0
Reposted fromagridoce agridoce viadobby dobby
3980 0c6e 500
Reposted fromstargazing stargazing viadobby dobby
1636 d166 500
Reposted fromFienrira Fienrira viadobby dobby
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viadobby dobby
0254 b6e9
Reposted fromirmelin irmelin viadobby dobby
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby

April 10 2018

9046 efad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemdeszczem jestemdeszczem
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viajestemdeszczem jestemdeszczem
Mar 28 1915 – Emma Goldman arrested & jailed for lecture on birth control, saying it’s key to women controlling their bodies & wellbeing.
Reposted fromsouping souping viajestemdeszczem jestemdeszczem
9087 d865 500
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viajestemdeszczem jestemdeszczem
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaverdantforce verdantforce
5718 381e
2671 6116
Reposted fromosaki osaki viablackheartgirl blackheartgirl
5997 826e
9131 f36c
Reposted frominspired inspired viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl